Code mã hóa MD5 trong C#

Khi bạn viết một ứng dụng mà đòi hỏi tính bảo mật, không muốn người khác có thể đọc thông tin bạn lưu trữ. Như có liên quan đến cơ sở dữ liệu, hoặc bất cứ thông tin nào đó mà không muốn người dùng đọc dịch được thì ta sẽ sử dụng bộ mã hóa. Trong C# hỗ trợ việc mã hóa MD5 rất dễ dàng. MD5 là một dạng mã hóa rất cao tại thời điểm hiện tại, nó đã được kiểm trứng khả năng dịch ngược lại là rất khó.

Trong C# có thư viện hỗ trợ mã hóa MD5 đó là thư viện System.Security.Cryptography. Khi bạn viết ứng dụng khai báo thư viện này và sử dụng hàm mã hóa như sau:
public string GetMD5(string chuoi)
        {
            string str_md5 = "";
            byte[] mang = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(chuoi);

            MD5CryptoServiceProvider my_md5 = new MD5CryptoServiceProvider();
            mang = my_md5.ComputeHash(mang);

            foreach (byte b in mang)
            {
                str_md5 += b.ToString("x2");//Nếu là "X2" thì kết quả sẽ tự chuyển sang ký tự in Hoa
            }

            return str_md5;
        }

Kết quả trả về là đã mã hóa. Khi bạn mã hóa bất kỳ thông tin nào hãy dùng hàm này.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »